Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego: ”Konfraternia Miecza i Topora”

O Stowarzyszeniu:

  • Stowarzyszenie nosi nazwę „Konfraternia Miecza i Topora”, w dalszej części nazywane Stowarzyszeniem.
  • „Konfraternię Miecza i Topora” tworzą osoby, które pragną kultywować tradycje historyczne zarówno w sposób zewnętrzny jak i wprowadzanie ideałów w życie.
  • Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, póź. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego regulaminu.
  • Stowarzyszenie powołane na czas nieokreślony. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sędziszowa k. Bobowej.
  • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów regulaminu, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
  • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 • Rada Starszych : Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są sobie równi, jedynie w kwestiach spornych i podejmowaniu najważniejszych decyzji decyduje głos Rady Starszych. Rada Starszych składa się z trzech najaktywniejszych członków wybieranych podczas spotkań Stowarzyszenia raz na 4 lata.
 • Członkowie : Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia, przeszła „Chrzest” zorganizowany przez Radę Starszych oraz jako Kandydat odbyła staż. Kandydat przystępujący do Stowarzyszenia musi wykazać się zainteresowaniem historią oraz chęcią pogłębiania wiedzy na ten temat jak również aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie dostarczają Radzie Starszych pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na uczestnictwo w spotkaniach i treningach Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje treningów oraz występów. Nieletni mogą trenować jedynie pod okiem prawnego opiekuna.
 • Cele Stowarzyszenia :
  • Celem Stowarzyszenia jest:
   • Zrzeszanie osób zainteresowanych aktywnym odtwarzaniem historii.
   • Popularyzowanie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa.
   • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
  • Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
   • Inscenizacje, prelekcje, wystawy, pokazy, koncerty oraz inne działania zaproponowane podczas spotkań Stowarzyszenia, a nie będące w sprzeczności z obowiązującym prawem.
   • Odtwarzanie zwyczajów i eksponatów związanych z zakresem zainteresowań Stowarzyszenia.
   • Gromadzenie materiałów i eksponatów dotyczących historii i kultury naszego regionu.
   • Działania na rzecz zachowania substancji zabytkowej Małopolski.
   • Współpracę z samorządem lokalnym, władzami lokalnymi, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w regionie.
 • Działalność Stowarzyszenia: Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 • Spotkania i treningi : Stowarzyszenie nie prowadzi stałych treningów, a spotkania są nieregularne. Treningi odbywają się w grupach i o czasie ustalonym podczas spotkań Stowarzyszenia. Uczestnicy treningów we własnym zakresie zaopatrują się w sprzęt potrzebny do treningów lub wypożyczają go z siedziby Stowarzyszenia.
 • Obowiązki członków : Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  • Przestrzegania Regulaminu i zasad ustalonych podczas spotkań Stowarzyszenia.
  • Czynnego uczestnictwa w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.
  • Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
  • Zachowania szczególnej ostrożności podczas inscenizacji i treningów oraz dostosowania się do wymagań organizatorów.
 • Zasady obchodzenia się z bronią: Wszelka broń używana na treningach, pokazach i turniejach podlega wcześniejszej akceptacji przez Radę Starszych. Członkowie Stowarzyszenia na pokazach i turniejach nie używają broni i sprzętu nie będącego własnością osobistą lub bractwa. Zabronione jest, poza treningami i turniejami markowanie ciosów z broni siecznej. Niedozwolone jest również jakiekolwiek mierzenie z łuku i broni palnej do ludzi i zwierząt.
 • Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie,
   po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
  • uchwały zebrania Stowarzyszenia i przegłosowaniu większością głosów
  • nieprzestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia
  • działania na szkodę Stowarzyszenia